Видове телемедицина

Видове телемедицина

Телемедицината може да бъде класифицирана в 3 основни категории: -отдалечено мониториране на пациенти; 

-запис и изпращане на данни; 

-интерактивна телемедицина.

 

   Отдалеченото мониториране на пациенти, известно още като телемониторинг позволява проследяването на здравословното състояние на пациенти с хронични заболявания в техните домове с мобилни медицински устройства, които събират данни за различни  жизнени показатели, като: ниво на кръвната захар, кръвно налягане, пулс, кислородна сатурация и др. Тези данни могат да бъдат следени от заетите с това медицински специалисти в реално време и при нужда да бъдат предприети конкретни действия в полза на пациента.

 

   При записа и изпращане на данни, известно още като асинхронна телемедицина, медицинските специалисти могат да споделят помежду си информация за пациентите като напр. лабораторни резултати с лекар, който се намира в друга локация.

 

   Интерактивната телемедицина позволява комуникацията лекар-лекар или лекар-пациент в реално време. Подобни телемедицински сесии могат да бъдат проведени в дома на пациента или в намиращо се наблизо лечебно заведение и включват телефонна консултация или използването на софтуер за провеждане на видео конференции.

 

   В дисертационния си труд на тема “Телемедицински функции на медицинска информационна система” д-р Полина Михова представя видовете телемедицински системи, като ги определя по приложен приложен признак, по географски признак и по технологично решение, и по-конкретно:

 

 • По приложен признак:

 

а/ Средства за отдалечени консултации, диагностика и обучение:

 • системи за отдалечени консултации;
 • системи за отдалечено управление на диагностичния медицински процес;
 • системи за инструкции;
 • системи за дистанционно обучение.

б/ Средства за отдалечен мониторинг на витални параметри и функции:

 • системи за вътреболничен мониторинг;
 • системи за извънболничен мониторинг;
 • системи за домашна телемедицина;
 • системи за биорадиотелеметрия;
 • тактико-телеметрични системи.

 

 

 • По географски признак:

 

а/ Вътреболнични

б/ Градски

в/ Областни (регионални)

г/ Национални

д/ Международни

 

 

 • По технологично решение:

 

а/ Хардуерна инфраструктура – представлява видеоконферентно решение с помощта на специализирани хардуерни компоненти. Като една от най-популярните и същевременно престижни системи за видеоконферентна връзка са продуктите и реализациите на TANDBERG. Те са алтернатива на реалните срещи.

б/ Софтуерно решение – форматите и версиите на софтуерни решения могат да бъдат най-разнообразни според предназначение, медицински дейности, уеб-среда или локална мрежа, видове дейности, регламенти и стандарти в конкретната държава и др.